Thông báo về việc dạy và học trên internet

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS&THPT BÁC ÁI

Số: /TB-BA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày16 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO
(V/v dạy và học trên internet)

 Căn cứ cv số 505/UBND-VX ngày 14 tháng 02 năm 2021 của UBND Tp. Hồ Chí Minh về “kéo dài thời gian học sinh, sinh viên, học viên Thành phô ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19”;
 Căn cứ tình hình mới;
Trường THCS&THPT Bác Ái thông báo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và CMHS một số nội dung sau:
1/. Về việc dạy trên internet:
Trường sẽ tổ chức dạy trên internet bằng cách khai thác các phần mềm trực tuyến phù hợp với tình hình học sinh và giáo viên của trường. Đề nghị chọn Zalo.
– Thời gian: bắt đầu từ ngày 18/02/2021 đến khi có thông báo mới;
– Nội dung: ôn tập hai tuần đầu học kỳ 2 của các môn khoa học cơ bản (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, GDCD, Tiếng Anh). Riêng học sinh lớp 12 sẽ được gv linh hoạt chọn lọc đảm bảo chất lượng học tập của học sinh;
2/. Tổ chức thực hiện:
a/. Giáo viên bộ môn:
– Soạn trên Microsoft Word nội dung ôn tập theo tiết hoặc 2 tiết: tóm tắt gọn và xúc tich, có câu hỏi kiểm tra hiểu biết và vận dụng đơn giản;
– Tạo nhóm lớp – môn gồm tất cả học sinh của lớp gv có dạy (add thêm gv chủ nhiệm, Anh Trung – cán bộ giáo vụ, Cô Ngọc- Phó HT);
– Gửi bài cho nhóm theo thời khóa biểu thu gọn ( Giáo vụ trường sẽ thông báo vào ngày 17/02/2021);
– Nhận bài làm của học sinh, chấm và sửa. Trả lại cho học sinh qua Nhóm.
b/. Giáo viên chủ nhiệm:
– Theo dõi, nhắc học sinh tham gia các nhóm học tập do giáo viên dạy. Thông tin cho Anh Khoa – cán bộ học vụ;
– Yêu cầu học sinh thực hiện nhiệm vụ được giao;
– Tổng hợp kết quả, báo cáo Giáo vụ vào cuối tuần.
c/. Học sinh:
– Nhận bài về tự học. Không hiểu thì chia sẻ với nhau qua nhóm, khó khăn thì liên hệ GV chủ nhiêm, GV bộ môn nhờ hỗ trợ;
– Thực hiện nhiệm vụ được giao, gửi bài làm cho GV qua nhóm;
d/. Cán bộ giáo vụ:
– Lập thời khóa biểu rút gọn (các môn khoa học cơ bản với số tiết chuẩn);
– Theo dõi tình hình giáo viên gửi bài cho học sinh, chấm công;
– Tổng hợp báo cáo của giáo viên chủ nhiệm, báo cáo HT vào cuối tuần;
– Đễ xuất HT những giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy của giáo viên.
e/. Cán bộ học vụ:
– Theo dõi tình hình học sinh tham gia các nhóm học tập;
– Đễ xuất HT những giải pháp nâng cao hiệu quả học tập của học sinh.
Đề nghị phòng Giáo vụ thông báo cho giáo viên thỉnh giảng; GVCN các lớp thông tin cho học sinh và CMHS; cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt tinh thần thông báo này./.

Nơi nhận:
– Bảng thông báo; Phòng GV;
– Website; Email; Zalo;
– Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Huỳnh Kim Sen

Call Now Button0866 210 218