THÔNG BÁO – Tổ chức kiểm tra lại và rèn luyện hạnh kiểm hè năm học 2020-2021

Vui lòng tải văn bản đầy đủ tại đây: 2021_05_13 Thong bao kiem tra lai- ren luyen hanh kiem he 2020-2021

THÔNG BÁO

 (V/v Tổ chức kiểm tra lại và rèn luyện hạnh kiểm hè năm học 2020-2021)

 

Căn cứ thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại  học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;

Thực hiện công văn số 603/GDĐT- TrH ngày 10 tháng 5 năm 2021 về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra lại cấp THCS năm học 2020-2021  của Phòng Giáo dục và đào tạo quận Tân Bình;

Thực hiện kế hoạch năm học và căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

Trường thông báo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, học sinh những thông tin liên quan sau:

1/. Vấn đề kiểm tra lại:

a/. Đối tượng:

Học sinh xếp loại hạnh kiểm cả năm học từ trung bình trở lên nhưng học lực cả năm học xếp loại yếu:

– Điểm trung bình các môn học dưới 5,0 hoặc có kết quả xếp loại CĐ để kiểm tra lại

– Hoặc điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh từ dưới 5,0

– Hoặc có ít nhất 1 môn điểm trung bình dưới 3,5;

b/. Môn kiểm lại:

 • Học sinh được chọn một số môn học trong các môn học có điểm trung bình cả năm học dưới 5,0 hoặc có kết quả xếp loại CĐ để kiểm tra lại.
 • Kết quả kiểm tra lại được lấy thay thế cho kết quả xếp loại cả năm học của môn học đó để tính lại điểm trung bình các môn cả năm học và xếp loại lại về học lực; nếu đạt loại trung bình thì được lên lớp

c/. Ngày kiểm tra lại: 8:00 ngày 23/6/2021

 • Môn Toán ( 90 phút – Tự luận);
 • Môn Văn (90 phút- Tự luận);
 • Môn tiếng Anh (45 phút- Tự luận + trắc nghiệm);
 • Các môn khác (45 phút- Tự luận).

d/. Ôn tập:

Học sinh có thể đăng ký ôn tập hoặc tự ôn.

Thời gian ôn tập:

 • Từ 01/6/2018 đến 18/6/2021
 • Mỗi tuần 03 buổi
 • Buổi sáng từ 8:00 đến 11:00
 • Lệ phí ôn tập: 1.0000 đồng/học sinh/môn.

2/. Vấn đề rèn luyện hạnh kiểm trong hè:

a/. Đối tượng rèn luyện hạnh kiểm hè:

Học sinh xếp loại học lực cả năm từ trung bình trở lên nhưng hạnh kiểm cả năm học xếp loại yếu.

b/. Hình thức rèn luyện hạnh kiểm hè:

Thực hiện theo quy định, điều động của Tổng giám thị và giáo viên được phân công.

c/. Thời gian và địa điểm rèn luyện hạnh kiểm hè:

 • Từ 07/6/2021 đến 29/6/2021 tại trường.

d/. Kết quả rèn luyện hạnh kiểm trong hè:

 • Học sinh rèn luyện đạt yêu cầu sẽ được xét lên lớp năm học sau, không rèn luyện hạnh kiểm trong hè hoặc rèn luyện không đạt yêu cầu sẽ bị lưu ban.

3/. Tổ chức thực hiện:

 • Giáo vụ triển khai mẫu đăng ký chọn môn kiểm tra lại, GVCN hướng dẫn học sinh thực hiện. Giáo vụ lên danh sách tổng hợp, niêm yết công khai;
 • Giáo viên bộ môn được phân công ( bằng quyết định của HT) ra đề theo tinh thần công văn 3333/ GDĐT- TrH;
 • Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho cha mẹ học sinh, học sinh và nhận đăng ký môn kiểm tra lại, hình thức ôn tập. Báo Phó Hiệu trưởng;
 • Tổng giám thị lên kế hoạch rèn luyện hạnh kiểm hè cho học sinh báo Hiệu trưởng;
 • Văn phòng cập nhật kết quả trình Hiệu trưởng xét.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

[1] Theo mẫu

0899990187