[QUYẾT ĐỊNH] Thành lập Ban chỉ đạo các kỳ thi, kiểm tra năm học 2021-2022

Vui lòng tải văn bản tại đây: 2022_03_14 Quyet dinh thanh lap Ban chi dao cac ky thi- kiem tra nam hoc 2021-2022

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban chỉ đạo các kỳ thi, kiểm tra năm học 2021-2022


____________
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THC&THPT BÁC ÁI
– Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ Hiệu trưởng trong Điều lệ trường Trung học
theo Thông Tư số 32/2020/TT-BGD&ĐT ngày 15/9/2020 về ban hành Điều
lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
– Căn cứ Quyết định số 145/QĐ–GDĐT–TC ngày 15/01/2021 về công nhận
Hiệu trưởng trường THCS, THPT Bác Ái của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành
phố Hồ Chí Minh;
– Căn cứ Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 của trường
THCS&THPT BÁC ÁI;
– Căn cứ Kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022 của trường THC&THPT BÁC ÁI;
Căn cứ vào tình hình thực tế.


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ đạo các kỳ thi, kiểm tra năm học 2021-2022
gồm các Ông (Bà) có tên trong danh sách đính kèm;


Điều 2: Trách nhiệm, quyền hạn phương thức hoạt động của Ban chỉ đạo các
kỳ thi, kiểm tra năm học 2021-2022:


– Tổ chức nghiêm túc các kỳ kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và thi lại;
– Giám sát, kiểm tra. đánh giá việc thực hiện các kỳ kiểm tra, kỳ thi.


Điều 3: Các Ông (Bà) có tên và các bộ phận liên quan nơi điều 1 có trách
nhiệm thi hành quyết định này.


Điều 4: Quyết định nay thay thế các quyết định tương tự ký trước ngày
08/3/2022./.

Nơi nhận:
-Như điều 3
– Lưu VP
HIỆU TRƯỞNG
(Đã Ký)

 

Call Now Button0866 210 218