[KẾ HOẠCH] Kiểm tra cuối học kì II năm học 2021 – 2022

Vui lòng tải văn bản tại đây: [BÁC ÁI] KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HK2 2021-2022

KẾ HOẠCH
Kiểm tra cuối học kì II năm học 2021 – 2022

Căn cứ thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế
đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban
hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của
Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở
và trung học phổ thông;
Căn cứ công văn số 3333/GDĐT-TrH ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra định kì và tổ chức kiểm
tra đánh giá định kì năm học 2020 – 2021;
Căn cứ công văn số 408/GDĐT-PT ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá cuối học kì 2 cấp trung
học cơ sở năm học 2021 – 2022;
Căn cứ kế hoạch năm học 2021 – 2022 của nhà trường.
Trường THCS và THPT Bác Ái ban hành kế hoạch kiểm tra cuối học kì II
năm học 2021 – 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


1. Mục đích
Đánh giá đúng năng lực, phẩm chất của học sinh trong học kì II để có định
hướng giúp đỡ, điều chỉnh và phát triển học sinh trong giai đoạn tới và xây dựng
kế hoạch nhà trường trong năm học mới.
2. Yêu cầu
– Thực hiện nghiêm túc kì kiểm tra theo quy chế kiểm tra đánh giá đã ban
hành.
– Đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 khi kiểm tra.

II. TỔ CHỨC VÀ CHUẨN BỊ KIỂM TRA

  1. Thời gian kiểm tra

– Từ ngày 20/4/2022 đến ngày 27/4/2022 đối với lớp 9.2.

– Từ ngày 09/5/2022 đến 17/5/2022 đối với lớp 6, 7, 8, 10, 11, 12.


2. Nội dung kiểm tra


Nội dung chương trình học kì II
theo khung chương trình giáo dục phổ
thông hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chương trình giáo dục phổ thông
2018 của các môn học (đối với lớp 6).


3. Hình thức kiểm tra


Kiểm tra trực tiếp tại trường đối với tất cả các khối lớp.


4. Thời gian làm bài kiểm tra
Đối với các khối 6, 7, 8, 9, 10, 11:
Toán, Ngữ văn: 90 phút.
Tiếng Anh: 60 phút.
Khoa học tự nhiên 6: 60 phút.
Lịch sử và Địa lí 6: 60 phút.
Các môn còn lại: 45 phút.
Đối với khối 12:
Toán và Ngữ văn: 90 phút.
Tiếng Anh: 60 phút.
Các môn còn lại: 50 phút.


5. Hình thức ra đề – nộp đề


Giáo viên bộ môn chủ động ra đề cho tất cả các môn (sử dụng mẫu trình
bày nhà trường gửi) và nộp lại cho văn phòng nhà trường
ma trận, đặc tả, đề và
đáp án
trước ngày 19/4/2022 đối với lớp 9 và trước ngày 02/5/2022 đối với các
lớp còn lại
qua email: truongptbacai@gmail.com (chỉ có các môn Giáo dục thể
chất, Giáo dục quốc phòng, Tin học là không cần nộp; những môn khác đều phải
nộp đủ và đúng hạn).

 

5.1. Hình thức ra đề như sau:
Đối với các lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11: 100% tự luận cho tất cả các môn (trừ
môn Tiếng Anh)

Đối với lớp 12:
Ngữ văn: 100% tự luận.
Các môn còn lại: 100% trắc nghiệm (50 câu với môn Toán, 40 câu với
các môn còn lại).
5.2. Cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng
cao được chia theo tỉ lệ 4:3:2:1 hoặc 3.5:3.5:2:1.

3
(Giáo viên bộ môn tham khảo công văn số 3333/GDĐT-TrH ngày 09 tháng
10 năm 2020 của Sở GDĐT về hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra định kì và tổ
chức kiểm tra đánh giá định kì năm học 2020 – 2021)
Lưu ý: Đề kiểm tra các môn không đưa vào các phần tự đọc, tự học, tự
làm, tự thực hiện, không yêu cầu; những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí
nghiệm theo Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH về hướng dẫn thực hiện Chương
trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022.


Lưu ý:
Mỗi đề kiểm tra tự luận cần có 2 mã đề.
Mỗi đề kiểm tra có phần trắc nghiệm ở khối 12 cần được xáo trộn thành 4
mã đề khác nhau.
5.3. Môn Tiếng Anh THCS: bài kiểm tra kết hợp giữa trắc nghiệm
khách quan và tự luận. Đề kiểm tra có phần nghe (băng cassette, đĩa CD hoặc giáo
viên đọc), phần trắc nghiệm khách quan, phần tự luận (điền từ, dạng thức từ, viết
lại câu…). Cụ thể có các phần sau:
Nghe: (trong vòng 6-9 phút, đoạn nghe khoảng
2,3 phút, lặp ląi 3 lần;
Từ vựng: trắc nghiệm; Ngữ pháp: trắc nghiệm; Đọc hiểu:
tự luận (điền vào chỗ trống);
Viết: tự luận (đổi câu hoặc viết có gợi ý).

5.4. Môn Tiếng Anh THPT: đề kiểm tra gồm cả hai hình thức trắc
nghiệm khách quan bốn lựa chọn và tự luận, trong đó phần trắc nghiệm khách
quan gồm 40 câu, phần tự luận gồm 10 câu (5 câu dạng thức từ, 5 câu viết lại câu).
5.5. Môn Địa lí: học sinh khối lớp nào thì được sử dụng tập Bản đồ địa
lý, tập Atlat của khối lớp đó khi làm bài.
6. Lịch kiểm tra

– Các môn Giáo dục công dân (từ lớp 6 đến lớp 11), Công nghệ, Nghệ
thuật, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng,
Tin học, Hoạt động trải nghiệm, nội dung giáo dục địa phương:
Giáo
viên bộ môn chủ động cho học sinh kiểm tra tại lớp
trước 9/5/2022.
– Các môn còn lại kiểm tra theo lịch đính kèm (Phụ lục 1).
7. Chấm bài – nộp điểm
Sau khi kết thúc kiểm tra, giáo viên bộ môn cần nhận bài, chấm và nhập
điểm, gửi lại kết quả cho bộ phận văn phòng nhà trường. Hạn chót:
ngày
20/5/2022.
8. Kiểm tra bổ sung
– Học sinh học hòa nhập thực hiện kiểm tra định kì theo kế hoạch dạy học cá
nhân đã điều chỉnh.
– Các học sinh thuộc diện F0, học sinh vì cách ly, giãn cách xã hội, … không
thể tham gia kiểm tra cuối kì theo kế hoạch trên sẽ được thực hiện kiểm tra
bổ sung sau khi đã thực hiện các biện pháp dạy học, phụ đạo, bồi dưỡng bổ

4
sung kiến thức phù hợp, trao đổi với cha mẹ học sinh, thông báo cho học
sinh.
– Việc kiểm tra bổ sung hoàn thành trước ngày
22/5/2022.


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Phó hiệu trưởng
– Phân công nhiệm vụ ra đề, in sao đề, chấm kiểm tra và công tác coi thi.
– Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để học sinh quay lại kiểm tra trực tiếp.
2. Giáo vụ – học vụ
– Hoàn thành hồ sơ kiểm tra cuối học kì II để sẵn sàng báo cáo khi cần.
– Nhận đề từ GV đúng thời hạn.
– In ấn, bảo quản đề đúng theo quy chế kiểm tra đánh giá.
– Đảm bảo tính bảo mật của đề kiểm tra.
– Báo cáo kế hoạch kiểm tra, đánh giá cuối học kì II năm học 2021 – 2022.
Khối 9: trước ngày 15/5/2022.
Khối 6, 7, 8: trước ngày 30/5/2022.
Gửi file đề và đáp án về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước 16g00 ngày
25/5/2022.
Gửi file excel thống kê số liệu đến Thầy Đỗ Quốc Khánh, Phòng Giáo
dục và Đào tạo qua email qkhanh1900@gmail.com)
3. Tổ trưởng chuyên môn
– Duyệt các đề kiểm tra, đảm đúng hình thức và nội dung theo kế hoạch này.
– Gửi lại các đề đã được duyệt trước
ngày 6/5/2022.
– Đảm bảo tính bảo mật của đề kiểm tra.
4. Giáo viên chủ nhiệm
– Thông báo cho học sinh và cha mẹ học sinh về nội dung, hình thức và lịch
kiểm tra.
– Thực hiện công tác coi thi nếu được phân công.
– Đôn đốc học sinh chuẩn bị ôn tập.
5. Giáo viên bộ môn
– Ra đề và nộp ma trận, đặc tả, đề và đáp án đúng hình thức và thời gian quy
định.
– Tổ chức ôn tập cho học sinh hiệu quả, sẵn sàng hỗ trợ học sinh.

5
– Nhận và chấm bài, nộp điểm và kết quả về văn phòng nhà trường đúng thời
hạn.
– Thực hiện công tác giám thị kì kiểm tra nếu được phân công.
6. Y tế trường học
– Đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong kì kiểm tra theo các
văn bản hướng dẫn.
– Trên đây là kế hoạch kiểm tra cuối học kì II năm học 2021 – 2022. Đề nghị
các bộ phận có liên quan triển khai và thực hiện tốt kế hoạch này./.

Nơi nhận:
– Sở GD&ĐT (để báo cáo);
– Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
– Phó hiệu trưởng;
– Văn phòng giáo vụ;
– Các tổ chuyên môn;
– Giáo viên chủ nhiệm;
– Giáo viên bộ môn;
– Y tế trường học;
– Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

 

Call Now Button0866 210 218