Array
(
  [id] => 61
  [name] => HỌC SINH BÁC ÁI BIỂU DIỄN VÕ THUẬT - LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
  [title] => HỌC SINH BÁC ÁI BIỂU DIỄN VÕ THUẬT - LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
  [code] => 
  [price_market] => 
  [price_discount] => 
  [description] => HỌC SINH BÁC ÁI BIỂU DIỄN VÕ THUẬT - LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
  [keyword] => truongtuthuc, truongnoitru, truongbacai, truongtuthucbacai, truongtuthuctphcm
  [desc_short] => https://www.youtube.com/watch?v=YP2lB5rq510&t=23s
  [detail] => 
  [image] => 1669191414-hag9286.jpg
  [thumb] => 40x40-1669191414-hag9286.jpg
  [display] => 1
  [create] => 1669191414
  [update] => 
  [view] => 
  [lang] => vi
  [product_cat_tb_id] => 14
  [slug] => hoc-sinh-bac-ai-bieu-dien-vo-thuat---le-ki-niem-40-nam-ngay-nha-giao-viet-nam-2011
  [voted] => 
  [id_supplier] => 
  [technical] => 
  [views] => 
  [cats] => 
  [parents] => 14
  [upload_image] => 
  [upload_title] => 
  [Brand_tb] => 
  [made] => 
  [image_time] => 1669191414
  [outstand1] => 0
  [outstand2] => 
  [outstand3] => 
  [outstand4] => 
  [dayEdit] => 1669191414
  [dayCreate] => 1669191285
  [order] => 
  [userEdit] => admin
  [userCreate] => admin
  [selectbox1] => 
  [selectbox2] => 
  [selectbox3] => 
  [selectbox4] => 
  [selectbox5] => 
  [selectbox6] => 
  [selectbox7] => 
  [selectbox8] => 
  [selectbox9] => 
  [selectbox10] => 
  [image_icon] => 
  [multi_detail] => 
  [image_color] => {"color":null,"title":null}
)