KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

THÁNG 10 NĂM HỌC 2022 – 2023

I. MỤC ĐÍCH

- Giúp học sinh tham quan và trải nghiệm thực tế. Qua quan sát, trải nghiệm giúp cho học sinh tích cực nghiên cứu, tìm ra những giải pháp mới, sáng tạo những cái mới trên cơ sở kiến thức học trên nhà trường và những gì trải qua trong hoạt động thực tiễn, từ đó hình thành ý thức, phẩm chất, kỹ năng sống và năng lực cho học sinh.

- Rèn luyện và hình thành cho học sinh năng lực chủ yếu như: hợp tác, khả năng làm việc độc lập, khả năng giao tiếp, ứng xử, có lối sống phù hợp với các giá trị xã hội, khả năng quan sát, thu thập thông tin và viết báo cáo.

- Tạo cho học sinh tăng thêm sự tìm tòi học hỏi, trải nghiệm thực tết mang lại cho học sinh nhiều vốn sống kinh nghiệm phong phú, những bài học về qui luật, lịch sử, xã hội, kinh tế, văn hóa,... điều mà không thể cung cấp hết cho học sinh thông qua các tiết học trên lớp.

- Góp phần định hướng nghề nghiệp học sinh trong tương lai.

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian: 13h00 – 17h00, ngày 14 tháng 10 năm 2022

2. Địa điểm học tập: Lăng Lê Văn Duyệt (Lăng Ông), Dinh Độc Lập - Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đối tượng: Học sinh toàn trường.

4. Chương trình thực hiện:

  • 13h00 – 13h15: học sinh tập trung, điểm danh.
  • 13h15 – 14h00: di chuyển qua Lăng Lê Văn Duyệt.
  • 14h00 – 14h40: tham quan, tìm hiểu Lăng Lê Văn Duyệt.
  • 14h40 – 15h00: di chuyển đến Dinh Độc Lập.
  • 15h00 – 16h00: tham quan, tìm hiểu Dinh Độc Lập.
  • 16h00 – 17h00: di chuyển về trường. Kết thúc chuyến học tập ngoại khóa, trải nghiệm thực tế tháng 10.
Facebook Comments